Pályázati felhívás

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket,

hogy Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2020. (VII.9.) számú határozatával a Királyegyháza belterület 333 hrsz-on felvett, természetben a Királyegyháza, Petőfi u. 161. szám alatti ingatlan értékesítéséről döntött.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012.(III.8.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése, valamint a hatályos törvényi szabályozás értelmében ? tekintettel az ingatlan értékére ? az ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása.

Az ingatlan jellemzői:
Királyegyháza belterület 333 hrsz., Petőfi u. 66.
Művelési ága: kivett lakóház és udvar és gazdasági épület
Területe: 4738 m2
Legalacsonyabb értékesítési irányár: 5.000.000,-Ft
Az ingatlan per-, és tehermentes.

Az ingatlan megtekintésére 2020. augusztus 24.- 2020. szeptember 15. napja között van lehetőség előzetes egyeztetés alapján.
A vételi ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton. (Királyegyháza Községi Önkormányzat, 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.).
Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: ?Vételi ajánlat Petőfi u. 161. szám alatti ingatlan értékesítésére?.


A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • A vételi ajánlatot benyújtó nevét, címét, adószámát (székhelyét), cégjegyzék számát magánszemély esetén: családi és utónevét, ide értve a születési családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját, adószámát, adóazonosítóját, állampolgársága megjelölését, elérhetőséget: telefonszám, e-mail cím.
  • A meghirdetett legalacsonyabb eladási irányár elfogadását vagy ettől magasabb vételár meghatározását, a fizetés módját és idejét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a megajánlott vételár összegével rendelkezik.
  • Kötelezettségvállalást a vételár összegének megfizetésére vonatkozóan.
  • Amennyiben releváns, az ingatlanokon megépítendő épületek rendeltetését, funkcióját, a telephelyen folytatni kívánt tevékenység leírását, tervezett foglalkoztatási létszámra való nyilatkozatot.
  • Arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy pozitív elbírálás esetén az ingatlant mire kívánja hasznosítani, illetve, hogy életvitelszerűen a településen kíván-e élni.

Az ajánlathoz másolatban mellékelni kell:

  • egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát,
  • gazdasági társaság esetén a társasági szerződést, a cégbírósági végzést a társaság bejegyzéséről, nyilatkozatot arról, hogy a társaság nem áll csődeljárás, illetve felszámolási eljárás alatt, továbbá az aláírási címpéldányt másolatban,
  • igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázónak helyi adótartozása nincs az Önkormányzatnál,
  • a Nemzeti Adó,- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisából lekérdezett igazolás a pályázat benyújtását 3 nappal megelőző időponttal.

A vételi ajánlat benyújtásával az érintettek tudomásul veszik azt a körülményt, illetve hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az elbírálásában résztvevő személyek a személyes adataikat megismerjék és kezeljék a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 14.§ (2) szerint a helyi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ennek megfelelően az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést meg kell küldeni az elővásárlási jog gyakorlására jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek.
Az Nvtv. 14. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén, amennyiben annak értéke nem éri el a jogszabályban meghatározott értékhatárt, azaz a 25.000.000 Ft 20 %-át, azaz 5.000.000 Ft-ot, úgy az Államot nem illeti meg elővásárlási jog. Amennyiben az ingatlan vételára ezen összeget meghaladja, úgy a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg és adásvételi szerződés megküldésével szükséges a Magyar Államot képviselő MNV Zrt.-t nyilatkoztatni a Magyar Állam elővásárlási jogával kapcsolatban.
Az Nvtv. 14. § (5) bekezdés értelmében, az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv – amennyiben törvény a nyilatkozat-tételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30. (szerda) 16 óra, beérkezőleg.

A hirdetménnyel kapcsolatban további információ szerezhető: 06-73/340-042-es központi telefonszámon

Az árajánlatok elbírálása:
A vételi ajánlatokat Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a benyújtási határidőt követő első képviselő-testület ülésen, melyet követően az érintetteket írásban értesíti az önkormányzat.
Az önkormányzat fenntarja a jogot arra, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó döntését visszavonja.

Királyegyháza, 2020. augusztus 17.

Tisztelettel:

Nagy Beáta sk.
polgármester