Grimné Hunyadvári Éva
73/340-050

Óvodánk 2013. január 1-től a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tagóvodája Királyegyházai Tagóvoda néven. A Szentlőrinci Kistérségi Óvoda önálló gazdasági intézmény. Fenntartója a Szentlőrinci Többcélú Önkormányzati Társulás. Az intézményvezető székhelye a Szentlőrinci Liszt Ferenc Utcai Óvoda.

A személyi feltételeink a pedagógusok esetében a következők: az óvodánkban összesen 4 fő óvodapedagógus dolgozik, és mindegyikük főiskolai végzettséggel rendelkezik. Egy fő pedagógiai-asszisztens segíti az óvodapedagógusok munkáját, és 2 fő NOKS dolgozó látja el a gyermekeket. A gyermekek 45%-a nem helyi lakos, és két községből járnak be: Sumonyból és Gyöngyfáról.

Óvoda dolgozói:
Grimné Hunyadvári Éva tagóvoda vezető
Horváth Erika óvodapedagógus
Fikóné Kiss Hajnalka óvodapedagógus
Világos Dávid óvodapedagógus
Grőb Ramóna pedagógus asszisztens
Farkas Istvánné dajka
Papp Zoltánné dajka


Óvodában folyó szakmai munka
Óvodánk szakmai munkájának több eredménye is van, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. A módszertani rugalmasság, a nyitottság, a szülői közösség bevonása, formálása és cselekedtetése. Óvodánkban komplex nevelés folyik, az élménypedagógia, a projektmódszer, mint tervezési és szervezési keret alkalmazásával, amely a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalataira épülő tevékenységrendszerben valósul meg. Alapelveink megvalósításában kulcsfontosságú szerepet kap a gyermeki aktivitás, a fantáziát megmozgató szabad játék, az érdeklődés és növekvő önállóság, melyek egyben a fejlődés mozgatójaként szolgálnak. A munkálkodást, a tevékenykedtetést, az alkotó-teremtő munkát alapvető eszköznek tekintjük a személyiség kiteljesedésében. Az óvodapedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, a differenciálásra, a hátrányok kompenzálására és a tehetségígéretek gondozására, mely nagyfokú figyelemmegosztást, rugalmasságot igényel. A különbözőség elfogadása, tiszteletben tartása mindennapunk része. A gyermekeket változatos élményekhez juttatjuk az általuk kevésbé ismert témakörök felvállalásával, bemutatásával (pl. csillagászat, kísérletek, múzeumok látogatása, hangszeres bemutatók). Lehetőség szerint a lovaglás és az úszás is beépül a gyermekek óvodai életébe a EFOP pályázatok segítségével.
Óvoda-iskola átmenetet segítő programunk van Napraforgó néven, ami az iskolával közösen készített jó gyakorlat. A néphagyományokra épülve tartalmazza a havonkénti találkozásokat az 1. osztállyal, és rögzíti a leendő tanítónő találkozásait a nagycsoportosokkal. Ez a program alakította ki a partnerséget az óvoda és iskola között. Eredménye az is, hogy a tanítónő felkészülve kezdi a szeptembert, mert a gyermekek családját megismeri: az óvodapedagógussal közösen meglátogatva a családot. Az óvodai látogatásokkal megismeri a gyermek képességeit, erősségeit és gyengeségeit, ami fontos háttértudást és alapot ad a tanév megkezdésekor.
A gyermekek mindennemű fejlesztéséhez – tevékenységéhez, tapasztalatszerzéséhez – sokszínű játékeszközök állnak rendelkezésre. A játékeszközeink és a tevékenységekhez felhasznált anyagok is folyamatosan cserélődnek, korszerűsödnek és megújulnak az EFOP-os projektek révén, valamint a helyi civil szervezeteknek és a Lafarge Cementgyárnak köszönhetően. Az udvar füves területén fából készült ügyességfejlesztő játékok vannak. Az óvoda udvara számtalan lehetőséget kínál a kísérletezésre, tanulmányozásra, illetve növények ápolására, gondozására, madarak, pókok, békák és mindenféle kisállat védelmére. Kis veteményeskertünket, virágoskertünket, fűszerkertünket közösen műveljük.