Krisztus születése újítson meg!

Ezekkel a szavakkal fordult Ferenc pápa 2015-ben, december 25-én a világ népei felé. Ennek a karácsonyi üzenetnek az adta a különlegességét, hogy mindezt a pápa a saját maga által meghirdetett Irgalmasság Szentévének karácsonyán üzente a világnak. Most a pápa beszédéből szeretnék idézni néhány sort a kedves olvasóknak, ezzel kívánva mindenkinek Áldott, Boldog, Békés karácsonyt a betlehemi Istengyermek minden áldásával a magam és a Királyegyházai Római Katolikus Plébánia nevében!

Kedves Testvéreim, boldog karácsonyt! Krisztus megszületett értünk, ujjongjunk üdvösségünk napján! Nyissuk meg szíveinket, hogy elnyerjük ennek a napnak a kegyelmét, amely maga Jézus: ő az a fényes nap, amely felkelt az emberiség látóhatárán. Az irgalmasság napja, amelyen az Atyaisten kinyilatkoztatta az emberiségnek végtelen gyöngédségét. A fény napja, amely elűzi a félelem és a szorongás árnyait. A béke napja, amikor lehetőségünk nyílik találkozni, párbeszédet folytatni, kiengesztelődni. Az öröm napja: nagy öröm a kicsinyeknek és alázatosaknak, s az egész népnek (vö. Lk 2,10).

Ezen a napon megszületett Szűz Máriától Jézus, az Üdvözítő. A jászol megmutatja nekünk az Isten által adott jelet: egy pólyába takart, jászolba fektetett gyermeket (Lk 2,12). Ahogyan a betlehemi pásztorok, úgy mi is elindulunk, hogy lássuk ezt a jelet, ezt az eseményt, amely minden esztendőben megújul az Egyházban. Karácsony olyan esemény, amely megújul minden családban, minden plébánián, minden közösségben, amely befogadja Istennek Jézus Krisztusban megtestesült szeretetét.

Ahogyan Mária, úgy az Egyház is megmutatja mindenkinek Isten jelét: a Gyermeket, akit Mária a méhében hordozott, s akit a világra hozott, ám aki a Magasságbelinek a Fia, mivel a Szentlélektől van (Mt 1,20). Azért ? az Üdvözítő, mert ? az Isten Báránya, aki magára veszi a világ bűnét (vö. Jn 1,29). A pásztorokkal együtt mi is boruljunk le a Bárány előtt, imádjuk Isten testté lett Jóságát, és engedjük, hogy a bűnbánat könnyei töltsék el szemeinket s mossák meg szívünket. Erre mindannyiunknak szüksége van. Csak ?, csak ? tud megmenteni minket. Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor szörnyű formájától, amelyeket az önzés hoz létre benne. Isten kegyelme megtérítheti a szíveket, és kiutat kínálhat az emberileg megoldhatatlan helyzetekből.

Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény. ? hozza el nekünk a reményt. Ahol megszületik Isten, ott megszületik a béke. Ahol pedig megszületik a béke, ott nincs többé helye a gyűlöletnek és a háborúnak. A világ számos helyén hitünk miatt üldözött testvéreinknek a Kisded Jézus nyújtson vigasztalást és erőt. ?k a mi mai vértanúink.

Ahol megszületik Isten, ott megszületik a remény; és ahol megszületik a remény, ott az emberek újra megtalálják méltóságukat. Mégis, még ma is férfiak és nők tömegei emberi méltóságuktól megfosztva élnek, és akárcsak a Kisded Jézus, hidegtől, szegénységtől és az emberek elutasításától szenvednek. Jusson el ma közelségünk a leginkább védtelenekhez, különösen a gyermekkatonákhoz, az erőszakot elszenvedő nőkhöz, az embercsempészet és a drogkereskedelem áldozataihoz.

A nyomor vagy a háború elől menekülők ne nélkülözzék támaszunkat, amikor túl gyakran embertelen körülmények között utaznak, és nem ritkán az életüket teszik kockára. Bőséges áldás legyen mindazok jutalma – akár egyénekről, akár államokról van szó –, akik nagylelkűen munkálkodnak, hogy segítsék és befogadják a számos migránst és menekültet, segítve őket egy méltó jövő felépítésében úgy önmaguk, mint szeretteik számára, és az őket befogadó társadalomba való integrálódásukban.

Ezen az ünnepnapon az Úr adjon reményt mindazoknak, akiknek nincs munkájuk – nagyon sokan vannak –, s támogassa mindazok elkötelezettségét, akik közéleti felelősséget viselnek a politika és a gazdaság terén, hogy a közjó megvalósításán fáradozzanak és védelmezzék minden emberi élet méltóságát. Ahol megszületik Isten, ott kivirul az irgalmasság. Ez Isten legértékesebb nekünk juttatott ajándéka, különösen is ebben a jubileumi évben, amikor arra nyertünk meghívást, hogy felfedezzük azt a gyöngédséget, amellyel a mi mennyei Atyánk mindannyiunk irányában viseltetik. Az Úr különösen is a bebörtönzötteknek adja meg, hogy megtapasztalják irgalmas szeretetét, amely gyógyítja a sebeket és legyőzi a rosszat.

Így ma együttesen ujjongjunk üdvösségünk napján. A jászolt szemlélve szögezzük tekintetünket Jézus kitárt karjaira, amelyek Isten irgalmas ölelését mutatják meg nekünk, miközben hallgatjuk a Csecsemő sírását, aki ezt suttogja nekünk: Testvéreim és barátaim miatt könyörgök: jöjjön el neked a béke! (Zsolt 121 [122],8).

A Szentatya az ünnepélyes áldás után még ezeket szavakat a fűzte hozzá: Kedves Fivérem és Nővéreim, akik a világ minden tájáról érkeztetek ide erre a térre, és akik a televízió, a rádió és más hírközlési eszközökön keresztül kapcsolódtak a közvetítésbe, a legszívélyesebb jókívánsággal köszöntelek benneteket. Az Irgalmasság Szentévének a Karácsonya ez, azért azt kívánom nektek, hogy tudjátok befogadni a saját életetekbe Isten irgalmasságát, melyet Jézus Krisztus ad nekünk, hogy mi is irgalmasok lehessünk a testvéreinkkel. Így gyarapítani fogjuk a békét. Áldott Karácsonyt.

Az Urbi et Orbi üzenetet fordította Török Csaba atya