A tűzgyújtás szabályai

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozták az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályait.

Így a lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetését a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával

Királyegyháza településen hétfőtől szombatig 10 és 18 óra közötti,

Gyöngyfa településen hétfőtől péntekig 7 és 19 óra közötti, 

Sumony településen szerdától szombatig 7 és 9, valamint 18 és 20 óra közötti,

Szentdénes településen hétfőtől péntekig 10 és 11 óra közötti

 

időszakban lehet végezni.

 

Az égetés maximum 60 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. Ünnepnapon az égetés tilos. Égetni csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

 

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.

 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén. Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt. Az égetést csak 18. életévét betöltött cselekvőképes személy végezheti. Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt vagy legalább 50 liter vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

 

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni. A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól az önkormányzati rendelet nem ad felmentést.

 

Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

 

Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat megszegi a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 106. §, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés, illetve a 36. § alapján környezetvédelmi bírságot, továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozó kötelező élet-és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerint tűzvédelmi bírságot köteles fizetni.