Élére állni a változásoknak

A köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerint 2013. január 1-jétől az iskolák fenntartását az állam veszi át. A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) végzi. Területi szervezeti egységekként járási- és megyeközponti tankerületek jönnek létre, az országban összesen 198.

Ezek élére pályázat útján választották ki a tankerületi igazgatókat. Az ő feladataik között szerepel az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel, jelentések és adatszolgáltatások készítése, bizonyos esetekben pedig az intézmények működési feladatainak ellátása is. A tankerületek illetékességi területe a járásokhoz igazodik. Baranya megyében 10 járási szintet lefedő tankerület lesz.

 

Arról kérdeztem Heller Alajosnét, a Szentlőrinci Járás Tankerületének frissen kinevezett igazgatóját, hogy a SZONEK főigazgatójaként miért döntött úgy, hogy megpályázza a tankerületi igazgatói állást? 

Pályázatomat a tankerületi igazgató munkakörre azért nyújtottam be, mert a meghirdetett munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek eddig is a feladataim közé tartoztak. Jól ismerem a 2013. január 1-jétől felálló, Szentlőrinci Járás illetékességi területén működő köznevelési intézményeket és településeket. A települések polgármesterei támogattak a döntésben, és a SZONEK 15 fős vezetősége is arra ösztönzött, hogy nyújtsam be a pályázatomat.  A pályázat jól illeszkedett eddigi vezetői munkámhoz és filozófiámhoz: „Nem szembemenni kell, hanem élére kell állni a változásoknak. A rendszerben lévők tudásának széleskörű aktivizálásával segíteni a minél jobb megvalósítást.”

– Milyen módon zajlott a pályáztatás, a pályázás, a kiválasztás?

Szeptemberben jelent meg a pályázati felhívás a tankerületi igazgatói állásra. Mint minden pályázatnál, itt is be kellett nyújtani  a végzettségeket igazoló okmányokat, önéletrajzot,  motivációs levelet, továbbá szakmai ajánlásokat és referenciákat, majd egy személyes interjún is részt vettem. Mindezek alapján Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere döntött a kinevezésemről.

– Szakmailag nagyobb kihívást jelent-e, mennyiben más ez a feladatkör?

Természetesen más ez a munkakör, hiszen az önkormányzatok (önkormányzati társulások) intézményfenntartói feladatait veszi át 2013. január 1-jétől a KIK – az óvodák kivételével – a köznevelési intézmények tekintetében. Az állami fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők kinevezése, bérének központi biztosítása, valamint a taneszközellátás és a szakmai továbbképzések koordinálása is. Örültem a kinevezésnek, az egyik legnagyobb szakmai kihívás számomra ez a feladat.

– Ki az Ön munkáltatója?

Kinevező az Emberi Erőforrások Minisztere, a munkáltató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Feladataimat a KIK elnökének (Marekné dr. Pintér Aranka mb. elnök) közvetlen irányításával látom el.

– Milyen változás várható a SZONEK szerkezetében a tankerület létrejöttével? Az óvodák maradnak-e az integrált intézményben vagy az önkormányzatokhoz kerülnek?

Az Európai Uniós „A Szentlőrinci Kistérségi Oktatási – Nevelési Központ kialakítása” című projekt miatt a SZONEK-re vonatkozó – 2016-ig szóló – fenntartási kötelezettség szakmai együttműködést ír elő az óvodák és iskolák között, melyet konzorciumban vagyunk kötelesek végrehajtani. Az iskolák állami fenntartásba kerülnek, az óvodák pedig ebben a tanévben maradnak a jelenlegi fenntartónál a Kistérségi Társulás keretein belül. Hetvehely Általános Iskola és Óvoda tekintetében ez a kötöttség nem áll fenn, ezért 2012. december hónapban az intézmény átszervezésre kerül. A tankerületbe olvad be a Hetvehelyi Általános Iskola, míg az önkormányzati társulás fenntartásában marad továbbra is az óvoda. A SZONEK óvodáinak fenntartása is fő szabály szerint az önkormányzatok (Kistérségi Társulás) feladata marad, ezért 2012. december 15-ig együttműködési megállapodások keretében fogjuk rögzíteni a jogosítványokat és kötelezettségeket.

– A tanulókat és a szülőket mennyiben fogja érinteni a változás?

A tanulók vagy a szülők az átadás-átvétel folyamatából semmit sem fognak érzékelni. A tanítás változatlan tantárgyi struktúrában, pedagógus kollektívával folyik tovább az intézményekben a 2012/13-as tanévben.

– Tapasztal-e az intézményen belül a munkavállalók (pedagógusok, technikai dolgozók, vagy más munkakörök) körében félelmeket, aggodalmat, feszültséget a tankerületek kialakítása miatt?

Minden intézményhez sikerült még november hónapban eljutnom. Úgy érzékeltem, hogy ha esetleg előtte volt is aggodalom, a személyes tájékoztató és talán a személyem is megnyugvást hozott mindenhol.

– Hogyan tervezi a kapcsolattartást, az együttműködést a járás, Szentlőrinc városa és a falvak (az eddigi fenntartók) önkormányzataival?

A személyes kapcsolattartást mindennél fontosabbnak tartom. Az iskola nem szakad ki a helyi közösségből, a helyi hagyományok, a gyermekek és a családok révén továbbra is a település életének szerves része lesz.. Szükség lesz továbbra is a önkormányzatok segítségére, szakértelmére elsősorban a működtetés területén. És természetesen továbbra is lesznek közös programok (pl. nemzeti ünnepek, gyermeknap, jótékonysági bálok, karácsony stb.), amelyeknek az iskola ugyanúgy helyet ad, mint eddig. Ismert, hogy a háromezer fős lélekszám alatti települések köznevelési intézményeinek – az óvodák kivételével – 2013. január elsejétől fő szabály szerint a fenntartása és a működtetése is állami feladat lesz.  Ez a szabály alkalmazandó a SZONEK bicsérdi, bükkösdi, királyegyházai, szabadszentkirályi tagiskoláira, és a hetvehelyi általános iskolára. Az ennél nagyobb lakosságszámú települések mint működtetők továbbra is gondoskodnak – a szakképző iskola kivételével – az összes, saját tulajdonban álló köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, biztosítják a szükséges tárgyi feltételeket, továbbá a vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. E kötelezettség alól gazdasági és jövedelemtermelő helyzetüktől függően kérelemre mentesülhetnek. Szentlőrinc Város Önkormányzata élt ezzel a lehetőséggel, és kérelmezte, hogy az iskolák működtetését is vegye át az állam. Erről egy 6 fős tárcaközi bizottság dönt. A végleges feladatmegosztást és együttműködést a 2012. december 15-ig megkötendő megállapodások szabályozzák majd, melyek a hivatalos formákat, együttműködési területeket, jogokat, kötelezettségeket rögzítik az állam és az önkormányzatok között. Ebben a feladatban a tankerületi igazgató az államot képviseli.

– Véleménye szerint kire, kikre támaszkodhat majd leginkább a munkavégzés során?

Elsődleges támaszunk a munkában dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony és a KIK „vezérkara” Marekné dr. Pintér Aranka mb. elnök asszonnyal az élén. Szoros szakmai munkakapcsolatban állok Baranya megye többi tankerületének igazgatóival is. A tankerületnek lesznek hivatali alkalmazottai. A székhely, illetve a létszám is már körvonalazódik. Az már biztos, hogy a tankerület apparátusa lesz a jobb kezem. Közvetlen munkakapcsolatban leszek az intézmények vezetőivel, szaktudásukra a jövőben is építek. Szoros együttműködést tervezek az önkormányzatok polgármestereivel, jegyzőivel is.  Szülőkkel, gyerekekkel elsősorban az intézményeken keresztül, közvetett úton lesz kapcsolatom, de a tankerületi rendszer kellő közelséget is jelent a személyes kapcsolattartáshoz.

– Szeretne-e még valamit a Helyzet Olvasóinak üzenni, tudomásukra hozni?

2012. november 15-étől a SZONEK megbízott főigazgatója Petz Józsefné, aki egyben a Szentlőrinci Ifjúság Úti Általános iskola Intézményegység vezetője is.  A SZONEK Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa települések beiskolázási körzetét adó Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény továbbra is változatlan formában és szervezeti keretek között működik. Köszönöm a települések és intézmények vezetőinek azt a bizalmat és támogató hozzáállást, amivel segítették eddigi főigazgatói munkámat. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a helyi oktatásirányításnak továbbra is része maradhatok. Vezetői filozófiám szerint a hiteles vezető következetes és elkötelezett a céljai megvalósításában, folyamatosan fejleszti önmagát, nagy munkabírással, stratégiai gondolkodással és naprakész tudással rendelkezik annak érdekében, hogy megalapozott, szakszerű döntéseket hozzon. Épít munkatársai képességeire, elősegíti fejlődésüket, hatékonyan irányít, motivál és teljes körű felelősséget vállal a szervezet működésért. Bátran ígérhetem, hogy ez a jövőben is így lesz.