Jogszabályváltozás

Tisztelt Szülők, tanköteles korú Gyermekek!

Az Országgyűlés 2012. július 9-én elfogadta és újraszabályozta az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét. A törvényi szintű szabályok 2012. szeptember 1-jétől lépnek hatályba.

 

A családok támogatásáról  szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 15.§-a alapján, ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyámhatóság  

a) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tízedik kötelező tanórai foglalkozás után felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményre,

b) az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – a jelzés beérkezésétől számított 8 napon belül – kezdeményezi a kincstárnál az ellátás szüneteltetését.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 68/A. § (1) bekezdése alapján a gyámhatóság az igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási támogatás szüneteltetését és elrendeli a 16. életévét be nem töltött, védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe vételét. A Gyvt. 161/J. §

(1) bekezdése alapján az iskoláztatási támogatás szüneteltetését valamint a 16. életévét be nem töltött védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe vételét azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben) a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, jelzése 2012. augusztus 31-ét követően érkezik meg a gyámhatósághoz vagyb) az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének vagy szüneteltetésének felülvizsgálatára 2012. augusztus 31-ét követően kerül sor.

(2) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének 2012. augusztus 31-ét követő felülvizsgálata eredményeként, ha a gyermek (fiatal felnőtt) a felülvizsgálattal érintett időszakbana) több mint öt kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott, a gyámhatóság határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, valamint ezzel egyidejűleg intézkedik az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése és – a  Magyar Államkincstár szüneteltetést elrendelő döntésének jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül – a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetése iránt,b) kötelező tanórai foglalkozást nem mulasztott igazolatlanul, vagy azok száma nem haladta meg az ötöt, a gyámhatóság határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését. Ebben az esetben a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás felhasználására a 2012. augusztus 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(3) Ha az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének felülvizsgálata során a gyámhatóság megállapítja, hogy az igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai foglalkozások száma meghaladja az ötöt, azonban a gyermek a szüneteltetés kezdeményezéséig nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél, gyermekotthonban, szociális intézményben került elhelyezésre, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek javítóintézetbe, büntetés-végrehajtási intézetbe került, akkor a gyámhatóság határozatával megszünteti az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, és a döntése jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül intézkedik a családtámogatási folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatásnak a központi költségvetés családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetéséről. 

Kérem a tanköteles korú gyermekeket, hogy a 2012/2013-as tanévben is tegyenek eleget tankötelezettségüknek.