Pályázat civil szervezetek részére

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 11/2011. (XII.27.) rendelete alapján pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására.

1. A pályázat célja 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- es szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segíti és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás. 

2. A támogatottak köre 

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, társadalmi szervezet, valamint az alapítvány, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (kivéve a pártot, a párt által alapított alapítványt, a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet és a közalapítványt) 

a) azon társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

b) azon alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább fél évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,  

c) azon jogi személyiség nélküli civil közösségek (klubok, baráti körök stb.), amelyek legalább fél éve dokumentálhatóan folyamatosan működnek. 

3. A támogatás feltétele 

A pályázó civil szervezetek a településhez kapcsolódó vagy a települési lakosokat érintő programokat szerveznek, és az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén belül működik. Az intézményekhez kötődő alapítványok, egyesületek csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha az intézményi feladat-megszervezésén, finanszírozásán túl a lakosság számára is elérhető szolgáltatást nyújtanak. 

4. Támogatható kiadások 

a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, 

b) kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

c) természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, 

d) gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, sport, szabadidő, 

e) közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, emberi és   állampolgári jogok védelme, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, nonprofit szervezeteknek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások. 

Az önkormányzati támogatás a felsorolt tevékenységek folytatásához szükséges költség (működési költség) biztosítására is felhasználható. 

5. A támogatási időszak, a támogatás formája 

A támogatás 2012. január 1. és 2012. december 31. közé eső időszakban a 4. pontban felmerült kiadásokhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatás. 

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

6.1 A benyújtás módja A papíralapú pályázat magyar nyelven a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott pályázati űrlapon nyújtható be. Pályázati űrlap igényelhető – ügyfélfogadási időben – az önkormányzat hivatalában Ráczné Csekő Lívia pénzügyi előadótól, akitől a pályázattal kapcsolatban további információkat is kaphatnak. Telefonszám: 73/340-002/14 mellék. 

6.2 A benyújtás helye és határideje A pályázatot az önkormányzat hivatalához Királyegyháza községi Önkormányzat, 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66. kell benyújtania minden évben a kiírástól számított 30 napon belül. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29. (péntek) 24 óra. 

7. A pályázathoz mellékletként csatolni kell 

a) a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített, 30 napnál nemrégebbi dokumentum másolatát, 

b) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat-kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza, 

c) a rendelet 1. számú melléklete szerinti Adatlap kitöltött példányát. 

A pályázónak a pályázat hiányos benyújtása esetén a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 munkanapon belül pótolnia kell. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni. 

8. Az elbírálás határideje 

A képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 napon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról. 

9. A támogatás folyósítása 

A támogatási szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül az önkormányzat a támogatás összegét a civil szervezet számlájára átutalja.  

10. A támogatás elszámolás és ellenőrzése 

A támogatottak a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek elszámolni Királyegyháza községi Önkormányzat Képviselő-testületének. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. A támogatás felhasználását Királyegyháza Község polgármestere ellenőrzi. A támogatás elszámolásának határideje: 2012. december 31.