Új tanév, új programok, új pályázatok

Elrepült a nyár, tanulóink nagyobb része repesve várja, hogy ismét megszólaljon a tanévkezdést jelző csengő. Az elmúlt, 2009-2010-es tanévet bezártuk, nevelőtestületi értekezleteken értékeltük, megszülettek az új tanév célkitűzései is.

Az elmúlt tanév értékelésében a legfontosabb, egész tanévet lefedő célunk a TÁMOP 3.1.4 számú pályázatban való részvétel volt, melyről újságunk hasábjain is folyamatosan és rendszeresen beszámoltunk. A projekt 2010. augusztus 31-én zárul, már bízvást állíthatom, hogy teljes sikerrel. Az általunk vállalt szakmai célokat megvalósítottuk, a folyamatos kiemelt ellenőrzés hibátlannak ítélte tevékenységünket, a projekt szakmai dokumentációja kifogástalannak, példaértékűnek minősíttetett. A pénzügyi teljesítés a teljes projekt során hibátlan, az előírásoknak minden szempontból megfelelő volt a Magyar Államkincstár mindenre kiterjedő ellenőrzése során.

Természetesen a következő tanév sem kezdődhet el anélkül, hogy a korszerű neveléshez-oktatáshoz szükséges eszközökről ne pályázati pénzekből gondoskodjunk. Két – jelenleg is futó – a TIOP 1.1.1 – 07 és a TIOP 1.1.1 – 09 számú – már megnyert, de még nem tárgyiasult – pályázat biztosítja számunkra a tanulók részére elengedhetetlenül szükséges, de rendkívül költséges IKT (infokommunikációs technológiai) eszközök beszerzését és mindennapi használatát. Ezen pályázatok biztosítják számunkra az erőforrást: a meglévő 16 mellé további 52 darab tanulói laptop beszerzését, négy tanterem interaktív táblával való felszerelését, szavazócsomagok beszerzését, vezeték nélküli internet hozzáférést. Külön büszkeséggel tölt el az a tény, hogy az intézmény által kidolgozott jó gyakorlatok, így az óvoda-iskola átmenet programunk, valamint az alsó tagozatos tanulói laptop programunk az Educatio Kht. által biztosított internetes felületen közzétéve az ország távolabbi iskoláinak érdeklődését is felkeltette, akik szívesen vásárolták meg munkatársaim szellemi termékeit, terjesztve ezzel Királyegyháza és az intézmény jó hírnevét. A teljesség igénye nélkül említem meg, hogy az öt pécsi iskolán kívül Barcs, Kutas, Körmend, Balmazújváros, Újszász, Egyek és Balatonföldvár iskoláit, amelyek nevelői lenyűgözve figyelték és igyekeztek elsajátítani alkalmazott módszereinket, amelyek a halmozottan hátrányos helyzetű tanítványaink számára is biztosítják a számítógépek készségszintű használatát. Az imént leírt projektekben való sikeres részvételünk biztosítja számunkra azt – a csak kevesek számára elérhető lehetőséget –, hogy indulhatunk a TÁMOP 3.1.7. számú pályázaton, amely referencia intézmények létrehozását tűzte ki céljául. E pályázat során intézményünk elért eredményeit, pedagógiai programját internetes felületen közkinccsé teszi, így téve azt elérhetővé más intézmények számára, amelyek az általunk kidolgozott és alkalmazott módszerek, tanulásszervezési eljárások elsajátítását, implementációját saját helyi tantervükbe, pedagógiai programjukba adaptálhatják, természetesen a forrást, a Királyegyházi Általános Iskola nevét megjelölve. Másik sikeres pályázatunk a 2008-ban megnyert, az infrastrukturális fejlesztéseket célzó DDOP pályázat, amely a régi iskolaépület felújítását és egy új, korszerű szárny kialakítását célozza, sajnos – rajtunk kívül álló okokból – időben egy kicsit csúszik. A törvény által előírt közbeszerzési eljárás során a kivitelezők az előttük álló feladat nagysága miatt az eredetileg vállalt határidőket nem minden esetben tudják tartani, így például iskolánk régi szárnyának felújítása az ígért június 21-e helyett július 31-én kezdődött. A közel másfél hónapos késedelem természetesen a befejezés időpontját is módosította, ezért a szeptember 1-jei tanévkezdésre sajnos nem készül el minden, amit eddig terveztünk. Valószínűleg a tanítási idő alatt, szombat-vasárnapi munkákkal megvalósulnak az ide tervezett beruházások: nyílászárók cseréje, padlóburkolatok és az épület hőszigetelése. Ezen munkák csak az oktató-nevelő munka zavarása nélkül valósulhatnak meg. Rendkívüli esetben – bár ezt igyekszünk elkerülni – szükség lehet munkanap áthelyezésre is, amihez előre is kérem a kedves Szülők megértését. Az iskolában végzett munkák során elsőrendű feladatunknak tartjuk a gyermekek biztonságának garantálását, ezt erősített ügyelettel és fokozott ellenőrzéssel kívánjuk ellátni az építkezés teljes időtartama alatt. Egyben kérem a tisztelt Szülőket, hogy az általunk eddig biztosított gyakorlattól eltérően tanítási időn kívül és hétvégeken ne engedjék gyermekeiket az iskola építési területére, mert biztonságukról csak az iskola nyitvatartási idejében – 8.00-tól 16.00 óráig – tudunk gondoskodni. Az új tanévre szükséges tanszerek jegyzéke és a tankönyvcsomagok árai osztályonként az iskola bejáratánál augusztus 16-ától ki vannak függesztve. A tanévnyitó ünnepély szeptember 1-jén 9.00 órakor lesz, kérjük, hogy minden tanuló az alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg. Ezen a napon lesz mód a napközis térítési díjak befizetésére is, illetve a tankönyvek átvételére, és azok árának kiegyenlítésére is. Bejáró tanulóink bérleteiket augusztus 31-én Sumonyban és Gyöngyfán a Polgármesteri Hivatalban vehetik át. Az első osztályos tanulóink számára az iskolatáskát a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, a tanszereket pedig Királyegyháza Önkormányzata vásárolja meg, társtelepüléseink gyermekeinek is.

Minden kedves Tanulónknak és Szüleiknek sikeres új tanévet kívánok!